Regulamin

Autor: Tarot Online

Regulamin na stronie Tarot-Online.com.pl

§1 Założenia ogólne

 1. Firma Sirius Pro Dan Sierakowski udostępnia portal Tarot-Online.com.pl bezpłatnie Użytkownikom Internetu. Cześć usług dostępna w ramach strony Tarot-Online.com.pl jest świadczona odpłatnie.
 2. Właścicielem strony Tarot-Online.com.pl („Strona”) jest Sirius Pro Dan Sierakowski, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 9111958679, REGON: 364263631 („Firma”).
 3. Strona dostępna jest w domenie internetowej tarot-online.com.pl i zawiera w szczególności strony internetowe oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny content – zgodnie z aktualną ofertą Firmy.
 4. Rozpoczęcie korzystania ze Strony, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszym regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
 5. Firma udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej [email protected]
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Strony, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce Strony.

§2 Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Stronę

 1. Strona udostępnia następujące interaktywne możliwości:
  • Znaczenie kart Tarota,
  • Artykuły i informacje na temat Tarota,
  • Zdjęcia,
  • Wróżby online Tarota.
  • Newsletter.
  • Powiadomienia Push.
 2. W ramach usług płatnych dostępnych na Stronie, Użytkownik może otrzymać dostęp do płatnych wróżb Tarota online, a także dodatkowych losowań kart Tarota online.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania usług tylko i wyłącznie na urządzeniu, na którym dokonał za nią płatności. Udostępnienie zakupionej usługi osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Firmy.
 4. Dostępność usług jest nieograniczona terytorialnie.
 5. Usługi w ramach usług są świadczone wyłącznie dla Użytkowników którzy:
  • zaakceptują Regulamin;
  • zakupią usługę lub otrzymają dostęp do usługi na innych przewidzianych przez Firmę zasadach;
  • dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w §3 Regulaminu.
 6. Firma może określić bezpłatny dostęp testowy lub w wybranych przez siebie okresach do usług w ramach usług na Stronie dla określnych grup użytkowników, w szczególności dla nowych użytkowników Strony.

§3 Wymagania techniczne korzystania ze Strony

 1. Aby korzystać ze Strony Użytkownik musi dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie z niektórych usług udostępnianych przez Stronę wymaga dostępu do poczty elektronicznej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze Strony należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie ze Strony, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z daną Stroną wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

§4 Zasady zakupów usług za pośrednictwem Strony

 1. Aby zakupić usługę za pośrednictwem Strony należy złożyć na Stronie zamówienie (poprzez kliknięcie przycisku wskazującego na zakup np. „Dokonaj zakupu”) oraz zapłacić cenę wskazaną na Stronie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.
 2. Użytkownik, który zakupił usługę wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych na Stronie, tj.: płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem PayPal, płatność przelewem online. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do usługi wygasa.
 3. Usługa zakupiona za pośrednictwem Strony zostanie udostępniona Użytkownikowi natychmiast po dokonaniu zakupu i przekazaniu wymaganej kwoty na konto Firmy za pośrednictwem bramki płatności. Czas realizacji płatności wynosi zazwyczaj 15 minut, jednak w wyjątkowych przypadkach może wydłużyć się do 24 godzin.
 4. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Firma potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

§5 Zasady korzystanie ze Strony

 1. Sttrona może zostać zmieniona lub zmodyfikowana przez Firmę, w każdym czasie.
 2. Korzystając ze Strony Użytkownik zobowiązuje do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Firma jest uprawniona do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne lub, gdy naruszają dobre obyczaje.
 4. Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich Użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
 5. Użytkownikom Strony, zabrania się przesyłania za pomocą Strony materiałów:
  1. zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  2. zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  3. zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  4. naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  5. zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreakingu;
  6. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  7. zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.
  8. zawierających przekazy reklamowe.
 6. Czas korzystania ze Strony nie jest z góry ograniczony, jak również Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania ze Strony przez określony, minimalny okres.
 7. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, za wyjątkiem płatnych usług, określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Dodatkowym kosztem, jaki ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem ze Strony, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Stronę, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
 9. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem ze Strony, usług, zakupem, dokonywaniem płatności etc. należy składać pisemnie na adres: Sirius Pro Dan Sierakowski, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Tarot-Online.com.pl” lub na adres poczty elektronicznej [email protected] w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 10. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 11. Poza trybem wskazanym w ust. 9 i 10 powyżej, Firma nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Firmy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 13. Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu doStrony, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Strony bądź innych Użytkowników lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6 Formy płatności za usługi

 1. Dostępne na Stronie formy płatności (forma płatności zależy od rodzaju usługi):
  1. Płatność przelewem elektronicznym/błykaswicznym.
  2. Płatność kartą płatniczą: przelewy realizowane są w ten sposób, że Użytkownik dokonujący zakupu usługi wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do Strony.
 2. Płatności on-line obsługuje firma DotPay.
 3. Wykluczamy dokonywanie zapłaty przekazem gotówkowym na adres Firmy oraz informujemy, iż przesłane czeki lub gotówka, listem będą odsyłane do nadawcy nie biorąc odpowiedzialności za ewentualne zaginięcia listu.

§7 Zobowiązania i zakres odpowiedzialności Firmy

 1. Informacje zawarte na Stronie a umieszczone przez Firmę zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
 2. Pozostałe wypowiedzi umieszczone na Stronie wyrażają punkt widzenia Użytkowników, którzy je zamieszczają.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 4. Firma podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Strony. Firma zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Strony z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.
 5. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów ze Strony i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Strony, a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Firmy niezależnych.
 6. Firma dokłada wszelkich starań, by Użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Internecie. Firma nie zweryfikowała treści stron internetowych, z którymi połączony jest Strona i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Firmy nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Firma nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki na Stronie ani tych, które zawierają linki do Strony (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści.
 7. Firma zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
  1. Firma nie usuwa albo nie modyfikuje danych.
  2. Firma posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkowników, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 9. Firma dba o to by wszystkie umieszczane na Stronie przez Firmę materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Firma nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych na Stronie (tekstów, obrazów i pozostałych plików).
 10. Firma zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć lub wątku bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa na Stronie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Strony bądź innych Użytkowników.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Dostęp do usługi jest natychmiastowy (cyfrowy) i jednorazowy. Z tego powodu Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

§9 Własność intelektualna

 1. Strona jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie, za wyjątkiem płatnych usług, określonych
  w niniejszym Regulaminie. Wszelkie prawa do Strony są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych podstron Strony. Korzystanie ze Strony przez Użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się na Stronie.
 2. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na Stronie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 419.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.).
 3. Firma zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Strony, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony, bez pisemnej zgody Firmy jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
 4. Zachęcamy Użytkowników do współpracy ze Stroną. Dziękujemy za przesyłane materiały. Zaznaczamy jednak, że Firma nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
 5. Użytkownik udostępniający na Stronie jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Firmie na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na Stronie oraz na profilach Firmy na portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Pinterest, Instagram i Google+) na następujących polach eksploatacji:
  1. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  2. Trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
 6. Użytkownik, udostępniający na Stronie i/lub na profilach Firmy na portalach społecznościowych, jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela tym Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. Trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie własnego Użytku osobistego.
 7. Firma pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej na Stronie i/lub na profilach Firmy na portalach społecznościowych, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i Użytkowników Firmy, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.

§11 Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem ze Strony w tym z zakupem usług jest Sirius Pro Dan Sierakowski, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, Danem Sierakowski, na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Sirius Pro Dan Sierakowski, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa – prosimy dodać dopisek IOD.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. W celu realizacji zamówienia na usługi i umożliwienia dostępu do usług.
  2. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia na usługi – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
  3. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:
   • Ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z usług bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięci danych.
   • Realizacji celów analitycznych i statystycznych – w w/w celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niże przez okres 2-óch lat.
   • Realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
   • Dopasowaniu treści redakcyjnych do Twoich preferencji – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
  4. W celach marketingowych realizacji obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w/w celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy), udzielona zgoda, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora, kontrahentom i podmiotom współpracującym, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom kontrolnym i nadzorczym.
 5. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Twoje dane osobowe gromadzone mogą być także za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w twoich urządzeniach końcowych.
 7. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
  • W celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu).
  • Z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 8. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.
 10. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielona przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
 11. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z usług.
 12. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 13. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe).

§12 Ochrona prywatności

 1. Firma postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Użytkowników Strony.
 2. Strona została skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie danych osobowych. Podanie danych osobowych może być wymagane do publikacji na przykład w takich partiach Strony jak komentarze czy konkursy, a także do otrzymywania newslettera oraz w celu skorzystania z płatnych usług Strony. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznacza zrezygnowanie z korzystania z elementów Strony takich danych wymagających.
 3. Informacje zawierające dane osobowe są przez Firmę wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 4. Wszelkie dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie.
 5. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez właściciela Strony wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
  1. Gdy Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych.
  2. Na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności Strony i profilu demograficznego Użytkowników współpracujących z Firmą przedsiębiorstwom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
 8. Technologia cookies (zwanych po polsku „ciasteczkami”) pozwala na spersonalizowanie treści na Stronie do potrzeb Użytkownika i ułatwia Użytkownikom nawigację po Stronie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu Użytkowników na Stronie.
 9. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Strony i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu ze Stroną. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających dostęp do danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Firma zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Firmie ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.
 10. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Strony. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszych Stron są dla Użytkowników atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy Użytkownik może również ręcznie usunąć pliki z przeglądarki – wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach „Pomoc” mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
 11. Na Stronie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP Użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Strony. Numery IP mogą być udostępnione organom państwowym w myśl art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Strony (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).
 3. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze Strony, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: Sirius Pro Dan Sierakowski, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, adres poczty elektronicznej: [email protected]

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi …………….. w ramach Strony Tarot-Online.com.pl,

Data zamówienia ……………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………..

Adres konsumenta(-ów) ……………..

e-mail konsumenta na który była wykupiona usługa ……………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………..

Data ……………..

Ostatnia aktualizacja: 2020.06.01

Strona Tarot-Online.com.pl używa pliki cookies. Zaakceptuj to, aby móc korzystać z Tarota Online. Akceptuję Polityka Prywatności